Regulamin Moto Salonu

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Moto Salonu:

 

Regulamin(.pdf) - kliknij

 MOTO SALON – REGULAMIN

13-14.12.2014

Centrum Targowo - Kongresowe MT Polska

ul. Marsa 56c

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników MOTO SALONU, zwanych w dalszej części Regulaminu „Salonem”, organizowanym przez Yellow Trip, ul. Mokry Ług 29A, 04-434 Warszawa w dalszej części Regulaminu zwanymi „Organizatorem”, które odbędą się w dniach 13-14 grudnia 2014 w Centrum Targowo -Kongresowym MT Polska w Warszawie, ul. Marsa 56C.

2.

Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną Część Umowy Uczestnictwa:

3.

Podczas Salonu winna być prezentowana oferta zgodna z zakresem tematycznym Salonu. Za zgodą Organizatora Wystawcy uprawnieni są do prezentowania oferty odbiegającej od zakresu tematycznego Salonu.

§ 2. Zgłoszenie i warunki udziału w Salonie Wystawcy

1.

Udział w Salonie Wystawca zgłasza przesyłając skan na adres mailowy:

biuro@motosalon.com.pl

 

Umowę Uczestnictwa, tym samym zamawiając powierzchnię wystawienniczą bez zabudowy oraz podłączenia mediów.

2.

Szczegółowe informacje dotyczące najmu powierzchni wystawienniczej
i zamawiania usług zamieszczone są w Umowie Uczestnictwa.

3.

Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia udziału w Salonie jako zeskanowany dokument Umowy Uczestnictwa podpisanej przez osobę uprawnioną do zawierania umów, albo wskaże Wystawcy błędy w Umowie, wyznaczając termin na ich usunięcie. Zawarcie Umowy Uczestnictwa z Wystawcą następuje z chwilą potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia udziału w Salonie.

4.

W przypadku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Wystawcy przez Organizatora, Wystawca, niezwłocznie, złoży Organizatorowi w formie pisemnej Umowę Uczestnictwa (oryginał) w 2 (dwóch) egzemplarzach, pod rygorem niedopuszczenia Wystawcy do udziału w Salonie.

5.

Przesłanie Umowy Uczestnictwa jako zeskanowanego dokumentu (na adres e-mail: biuro@motosalon.com.pl) dopuszczalne jest pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Organizatora.

6.

Przeznaczony dla Wystawcy-egzemplarz Umowy, podpisany przez Organizatora jest wysyłany Wystawcy razem z fakturą lub Wystawca odbiera je w siedzibie Organizatora bądź w Biurze Rejestracji Wystawców dnia 12 grudnia 2014 od godz.15.00.

7.

Umowa Uczestnictwa wraz z wszelkimi załącznikami winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wystawcy oraz osobę upoważnioną do reprezentacji Płatnika, w przypadku, gdy Płatnikiem jest podmiot Inny niż Wystawca.

8.

Wystawca zgłasza swój udział w Salonie, w sposób określony w niniejszym paragrafie, nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia Salonu. Organizator może wyrazić zgodę na dokonanie zgłoszenia przez Wystawcę w terminie późniejszym. Wystawcy zgłaszający udział w Salonie po wyżej wskazanym terminie mogą nie mieć możliwości zamówienia każdej z przez Organizatora usług, jak również mogą podlegać innym ograniczeniom określonym w niniejszym Regulaminie.

9.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Wystawcę niezwłocznie po złożeniu przez Wystawcę Umowy Uczestnictwa, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

10.

Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Salonie, gdy nie uiści w terminie opłat za udział w Salonie oraz dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Niedopuszczenie z powyższych przyczyn Wystawcy do udziału w Salonie, nie zwalnia Wystawcy od uiszczenia wszystkich opłat za usługi zamówione w Umowie Uczestnictwa.

11.

Wszelkie zmiany Umowy Uczestnictwa, zamówionej powierzchni wystawienniczej i usług, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 3 Zgłoszenie i warunki udziału w Salonie Podwystawcy

1.

Wystawca bierze udział w Salonie w imieniu własnym i nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego użytkowania całości lub części powierzchni wystawienniczej (stoiska), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i następnych.

2.

Wystawca uprawniony jest do udostępnienia całości lub części powierzchni wystawienniczej (stoiska) innemu Wystawcy (Podwystawca) jedynie za zgodą Organizatora.

2a) Wystawca jest zobowiązany do zgłoszenia udziału Podwystawcy poprzez przekazanie wraz z Umową Uczestnictwa załącznika F2.

 

3.

Podwystawca związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu i wszelkie jego postanowienia odnoszące się do Wystawcy obowiązują również Podwystawcę.

4.

Wystawca zobowiązany jest do wniesienia w imieniu Podwystawcy wszelkich opłat i poniesienia wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem Podwystawcy w Salonie. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwystawcy, jak za swoje własne.

5.

Wystawca oświadcza, że dokonuje zgłoszenia udziału Podwystawcy w Salonie za jego zgodą. Jeżeli okaże się, że Wystawca działa bez wiedzy lub zgody Podwystawcy, Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgłoszenie udziału Podwystawcy w Salonie bez jego wiedzy lub zgody.

 

§ 4. Zamówienie i warunki najmu powierzchni wystawienniczej

1.

Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni wystawienniczej określając wielkość i rodzaj powierzchni w Umowie Uczestnictwa.

2.

Wystawca może wybrać następujące rodzaje powierzchni wystawienniczej:

a) powierzchnia w obiekcie Moto Salonu (tj., w którym organizowany jest Salon),

b) powierzchnia na terenie otwartym (poza obiektem Moto Salonu).

3.

Przydział i lokalizacja powierzchni wystawienniczej (stoiska) należy do Organizatora.

Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając kolejność zgłoszeń, wielkość zamówionej powierzchni, przynależność do danego sektora branżowego, warunki lokalizacyjne Salonu oraz w miarę możliwości szczególne życzenia Wystawcy.

Organizator powiadamia Wystawcę o układzie powierzchni wystawienniczej (stoiska) i lokalizacji.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej (stoiska), wynikającej z warunków organizacyjno-technicznych terenu Salonu.

Uczestnikowi Salonu nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

5.

Opłata za najem powierzchni wystawienniczej w obiekcie Salonu jest zróżnicowana w zależności od rodzaju stoiska i obejmuje:

a) czynsz najmu powierzchni w obiekcie, bez przyłącza elektrycznego,

b) przydział kart wystawcy, uprawniających do wstępu na tereny Salonu,

c) ogólne ogrzewanie i oświetlenie obiektu Salonu,

e) wykonanie systemu informacji wewnętrznej i zewnętrznej,

f) działania reklamowe i promujące Salon w kraju podejmowane przez Organizatora,

g) nagłośnienie obiektu Salonu.

6.

Opłata za najem powierzchni wystawienniczej na terenie otwartym (poza obiektem targowym) obejmuje:

a) najem powierzchni wyznaczonej przez Organizatora, bez przyłącza elektrycznego,

b) wykonanie systemu informacji wewnętrznej i zewnętrznej,

c) działania reklamowe i promujące Salon w kraju, podejmowane

przez Organizatora.

7.

Wystawca zobowiązany jest zamówić odrębnie zasilanie elektryczne stoiska.

8.

Wystawca, który nie będzie dokonywał zakupu zabudowy u Głównego Wykonawcy Zabudowy i Usług Okołotargowych zobowiązany jest do dokonania Opłaty serwisowej w wysokości 15 zł netto / m2 zamówionej powierzchni wystawienniczej.

§ 5 Zamówienie zabudowy stoiska realizowanej przez Głównego Wykonawcę Zabudowy i Usług Okołotargowych.

1.

Wszelkie prace elektryczne i inne polegające na doprowadzeniu zasilania oraz wykonanie instalacji elektrycznej na stoisku z zabudową realizowaną przez Głównego Wykonawcę Zabudowy i Usług Okołotargowych wykonywane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora i Głównego Wykonawcę Zabudowy i Usług Okołotargowych.

2.

Wystawca lub/i Wykonawca zabudowy zobowiązany jest do codziennego sprzątania ciągów komunikacyjnych w obrębie stoiska podczas montażu i demontażu oraz stoiska podczas trwania Salonu.

W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych Organizator zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy.

3.

Stoiska wystawiennicze łącznie z urządzeniami i eksponatami oraz nośnikami reklam należy montować w taki sposób, żeby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie Centrum.

4.

Wystawca wykonujący zabudowę stoiska we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej w okresie montażu, nie później niż w dniu poprzedzającym otwarcie Salonu tj. w dniu 12 grudnia 2014 r. zobowiązany jest zgłosić się do Biura Targów, celem dokonania protokolarnego odbioru powierzchni wystawienniczej od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia określonego terminu odbioru powierzchni wystawienniczej.

Odbioru powierzchni wystawienniczej dokonać może jedynie upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Za osobę upoważnioną uznaje się osobę, która złożyła podpis na Umowie Uczestnictwa lub widnieje w Umowie Uczestnictwa jako osoba kontaktowa. Wszelkie inne osoby celem odbioru stoiska powinny posiadać pisemne upoważnienie od Wystawcy(osoby składającej podpis na Umowie Uczestnictwa).

 

 

5.

Wystawca w dniu poprzedzającym otwarcie Salonu tj. w dniu 12 grudnia 2014 r. w godzinach od 15.00 do 22.00 zobowiązany jest zgłosić się do Biura Targów, celem dokonania rejestracji i odbioru Kart Wystawcy.

Odbioru Kart Wystawcy i rejestracji dokonać może jedynie upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Za osobę upoważnioną uznaje się osobę, która złożyła podpis na Umowie Uczestnictwa lub widnieje w Umowie Uczestnictwa
jako osoba kontaktowa.

Wszelkie inne osoby powinny posiadać pisemne upoważnienie od Wystawcy (osoby składającej podpis na Umowie Uczestnictwa).

.

6.

Karty Wystawcy uprawniają do bezpłatnego wstępu i przebywania na terenie Salonu podczas ich trwania w godzinach 9.00 do 19.00 w dniach 13-14 grudnia 2014 r.

Karty Wystawcy wydawane są w zależności od wykupionej powierzchni wystawienniczej (stoiska) na następujących zasadach: do 15 m² – 1 Karta Wystawcy oraz za każde następne 15 m² – 1 Karta Wystawcy. Koszt Kart Wystawcy wliczony jest w cenę usługi najmu powierzchni wystawienniczej (stoiska) lub opłaty rejestracyjnej. Dodatkowe Karty Wystawcy mogą być wydawane przez Organizatora na podstawie pisemnego wniosku Wystawcy po zarejestrowaniu dodatkowych osób on-line.

Organizator zastrzega sobie możliwość obciążenia Wystawcy kosztami przygotowania dodatkowych Kart.

7.

Organizator ma prawo nie wpuścić bądź usunąć z terenu Salonu osoby nie posiadające kart identyfikacyjnych.

8.

Wystawca zobowiązany jest przygotować powierzchnię wystawienniczą w terminie montażu określonym powyżej. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Organizator może wyrazić zgodę na zabudowę powierzchni wystawienniczej w terminie innym niż termin montażu. Organizator będzie wówczas pobierać dodatkową opłatę w wysokości uzgodnionej z Wystawcą.

 

9.

Każda ścianka przylegająca bezpośrednio do innego stoiska i będąca wyższą niż 2,5 m musi być od strony tego drugiego stoiska estetycznie wykończona w kolorze białym lub musi być przeźroczysta.

10.

W dniach i godzinach montażu i demontażu stoisk udostępniane jest tylko techniczne podłączenie prądu elektrycznego.

11.

W uzasadnionych wypadkach, Organizator może ingerować w wystrój i wyposażenie powierzchni wystawienniczej (stoiska), w szczególności usuwać przedmioty niebezpieczne i wydzielające nieprzyjemne zapachy, demontować urządzenia zakłócające pracę innym Wystawcom na koszt i ryzyko Wystawcy.

§ 6

1.

Pokazy sprzętu, pokazy artystyczne i inne działania promocyjne Wystawcy muszą być uprzednio uzgodnione z organizatorem i nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać obsługi innych stoisk oraz przemieszczania się uczestników
i zwiedzających.

2.

Posiadany na stoisku sprzęt nagłośnieniowy lub audiowizualny powinien być używany w sposób nie zakłócający obsługi sąsiadujących stoisk.

3.

Eksponaty nie mogą być umieszczane w przejściach, jak również na stoiskach nie wolno urządzać pokazów, które mogłyby spowodować zatłoczenia lub stanowiłyby przeszkodę dla ruchu zwiedzających.

Przejścia powinny przez cały czas pozostawać niezablokowane.

4.

W pomieszczeniach, w których odbywają się targi obowiązuje całkowity zakaz wkręcania, przybijania, przyklejania i opierania jakichkolwiek przedmiotów do ścian i innych konstrukcji stałych budynku.

5.

Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców. Zakazuje się używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców.

6.

Maszyny i urządzenia wolno podłączyć tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne, a w szczególności w osłony i barierki zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych. Uruchamianie maszyn
i urządzeń nie odpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione.

Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć teren przeznaczony na ten cel.

7.

Dostawa towarów, eksponatów, montaż oraz wyposażenie stoisk musi być zakończona w dniu poprzedzającym otwarcie Salonu tj. w dniu 12 grudnia 2014 r. w godzinach 15.00 - 21.00.

W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Organizator może wyrazić zgodę na dostawę towarów i eksponatów targowych w innych terminach.

8.

Wystawcy nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania Salonu, tj. przed terminem jej oficjalnego zakończenia. Przez cały okres Salonu oraz w czasie instalowania i rozbierania swojej ekspozycji na stoisku powinien być obecny upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przebywania Wystawców na Terenie Salonu przed ich otwarciem, w czasie trwania i po ich zamknięciu zostaną przekazane Wystawcy
w osobnej informacji.

Po zakończeniu Salonu Wystawca zobowiązany jest usunąć eksponaty, tablice reklamowe, bannery i inne nośniki oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą (stoisko) do stanu z dnia przekazania przez Organizatora, w terminie demontażu dnia 14.12.2014 do godz. 24:00. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Organizator może wyrazić zgodę na wykonanie powyższych czynności w terminie innym niż wskazany. Organizator będzie wówczas pobierać dodatkową opłatę w wysokości uzgodnionej z Wystawcą.
W przypadku niewykonania powyższych czynności w terminie demontażu
lub w terminie uzgodnionym z Organizatorem, Organizator wykona lub zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy, a pozostawione przez Wystawcę elementy zabudowy i wyposażenia stoiska, a także eksponaty, tablice reklamowe, bannery oraz inne nośniki nieusunięte w okresie demontażu, Organizator usunie z powierzchni targowej, na koszt i ryzyko Wystawcy. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia Wystawcy nieusuniętego w terminie z terenu Targów przez Wystawcę.

9.

Za zaistniałe w powierzchni wystawienniczej braki i uszkodzenia Wystawca zostanie obciążony równowartością aktualnej ceny rynkowej zaginionego
lub uszkodzonego przedmiotu. Wystawca ponosi odpowiedzialność również za ewentualne braki i uszkodzenia urządzeń, przyłączy wodnych i prądu, pomieszczeń lub rzeczy znajdujących się na terenie Targów, z których korzysta Wystawca, jego pracownicy lub osoby przez niego zatrudnione.

10.

Wywóz eksponatów oraz demontaż stoiska przed zakończeniem Salonu są zabronione bez wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem.

11.

Transport, przeładunek, pakowanie i rozpakowanie, montaż i demontaż eksponatów i innych materiałów na terenie Salonu Wystawca wykonuje na własny koszt i ryzyko.

§ 7

1. Transport materiałów szczególnie ciężkich i wielkogabarytowych do sal wystawowych wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Nie zgłoszenie organizatorowi tego rodzaju przedmiotów może wykluczyć możliwość eksponowania ich
w trakcie Salonu. Dodatkowo przedmioty takie wymagają oryginałów certyfikatów niepalności, a ich lokalizacja w trakcie Targów musi być zatwierdzona przez Organizatora.

2.

Transport, wyładunek, rozpakowanie, montaż, demontaż, spakowanie i załadunek eksponatów oraz innych materiałów wystawowych wykonywane są przez wystawcę , na jego koszt i ryzyko.

Ponadto:

- pojazdy zajmujące się rozładunkiem powinny być w nienagannym stanie technicznym, (brak wycieków, normalna emisja spalin itd.),

- rozładunek odbywa się od ulicy Bluszczowej (tył hali),

-rozładunek powinien odbyć się tak szybko i sprawnie jak to możliwe (maksymalny czas postoju samochodu przy rampie rozładunkowej – 2 godz.)

- wszystkie samochody, po dokonanym rozładunku, muszą niezwłocznie opuścić teren Centrum Targowego,

-Wystawcy, którzy pozostawią samochody po zakończeniu rozładunku zostaną obciążeni kosztami postoju wg cennika Centrum,

- Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pojazdów, które nie spełnią ww. warunków.

3.

Ze względów bezpieczeństwa i z powodów organizacyjnych, rozładunek, załadunek i transport towarów oraz montaż i demontaż konstrukcji na terenie Centrum za pomocą urządzeń mechanicznych kierowanych przez operatora, takich jak dźwigi, wózki widłowe, wózki nożycowe, platformy załadowcze itp. może być dokonywany jedynie przez oficjalnego spedytora Centrum, firmę Universal Express.

4.

Funkcjonowanie systemu parkingowego charakteryzują następujące parametry:

- w opłacie rejestracyjnej organizatorzy zapewniają jedno bezpłatne miejsce na dwa dni; na terenie znajdują się 2 niestrzeżone parkingi (naziemny i podziemny);

- na parking podziemny mogą wjeżdżać jedynie samochody osobowe nie wyższe niż 2 m.

- postój na parkingu jest możliwy po pobraniu biletu parkingowego na wjeździe na parking; chyba, że wystawcy posiadają wcześniej zamówione karnety parkingowe– które należy przyłożyć do czytnika;

- opłatę za parking należy uiścić w kasach w holu Centrum;

- system rejestruje każdorazowy wjazd i wyjazd samochodu.

5. Na terenach targowych obowiązuje bezwzględny zakaz:

- korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej lub eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych na zasadach sprzecznych

z ich przeznaczeniem oraz przepisami przeciwpożarowymi, a także pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji,

- zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych, korytarzy, holu i klatek schodowych, jak również używania sprzętu pożarniczego niezgodnie z przeznaczeniem,

- umieszczania w stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników Salonu
i zwiedzających.

Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia oraz odmowy wystawienia eksponatów, które uzna za niebezpieczne.

Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji, ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców. Zakazuje się używania urządzeń nagłaśniający, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców.

- urządzania na stoiskach pokazów i prezentacji, które mogłyby spowodować

zatłoczenie lub stanowiłyby przeszkodę dla ruchu zwiedzających

- palenia tytoniu w obiektach targowych, chyba że Organizator wyznaczy

i oznakuje takie miejsca

- parkowania na terenie Centrum samochodów dostawczych o nośności powyżej 3,5 tony oraz przyczep.

W/w samochody mogą przebywać na terenie tylko w dniach i godzinach montażu i demontażu stoisk.

6.

Projekt instalacji elektrycznej na stoisku budowanym przez Wystawcę lub wynajętą firmę zewnętrzną podlega zatwierdzeniu przez Organizatora. Projekt ten winien być przygotowany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia
i przedstawiony do zatwierdzenia Organizatorowi nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia Targów. Instalacja elektryczna musi być wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i zostać zatwierdzona protokolarnie przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora. Nie przedstawienie projektu instalacji elektrycznej w wyznaczonym powyżej terminie uprawnia Organizatora do odmowy udzielenia zgody na podłączenie zasilania, co nie zwalnia Wystawcy z obowiązku pokrycia kosztów doprowadzenia zasilania elektrycznego stoiska.

7.

Wystawca wykonujący zabudowę powierzchni wystawienniczej we własnym zakresie lub za pośrednictwem wynajętej firmy zewnętrznej, zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi projektu zabudowy stoiska w 2 rzutach z zaznaczeniem miejsc doprowadzenia mediów: wodno-kanalizacyjnego, przyłącza elektrycznego, Internetu oraz innych niezbędnych do jej realizacji dokumentów
(w tym specyfikacji użytych materiałów wraz z atestami na stopień palności) nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia Salonu oraz uzyskania zgody Organizatora na realizację projektu.

8.

Na stoisku budowanym przez Wystawcę we własnym zakresie lub przez wynajętą firmę zewnętrzną, Wystawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie
i działanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz zabudowę stoiska, natomiast Organizator odpowiada jedynie za poprawność wykonania doprowadzającego przyłącza elektrycznego i zapewnienie mocy zgodnej z zamówieniem. Organizator nie wykonuje wewnętrznej instalacji elektrycznej na stoisku.

9.

W przypadku, gdy Organizator nie może ze względów prawnych, organizacyjnych lub technicznych wykonać zamówionych przez Wystawców usług, niezwłocznie powiadomi o tym Wystawcę. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi. W przypadku, gdy powyższa niemożność wynika z przyczyn leżących po stronie Wystawcy, Wystawca zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówione, a niewykonane z jego winy usługi.

§ 8 Odpowiedzialność Uczestników Salonu oraz zabezpieczenie powierzchni wystawienniczych (stoisk)

1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z winy poszkodowanego.
W okresie montażu i demontażu powierzchni wystawienniczej (stoiska), jak
i w okresie trwania Salonu Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń, oraz innych rzeczy wniesionych na stoisko przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.

 

 

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych wypadków, ani za uszkodzenia materiałów na stoiskach przed, po i w trakcie trwania imprezy.

3.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na skutek działania siły wyższej, w szczególności pożaru, wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, strajku, manifestacji, ataku terrorystycznego.

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia eksponatów powstałe w wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej, zasilania wodnego, itp.

Ryzyko związane z ekspozycją maszyn i urządzeń wymagających bezawaryjnego zasilania elektrycznego, wodnego, itp. obciąża wyłącznie Uczestnika.

5.

Organizator zaleca ubezpieczenie przez Wystawców mienia znajdującego się na Salonie oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w Salonie. Za bezpieczeństwo mienia, zarówno
w ciągu dnia jak i w nocy, odpowiada Wystawca.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnej kradzieży eksponatów i wyposażenia znajdującego się na stoisku bez względu na towarzyszące kradzieży okoliczności.

6.

Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora
o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.

7.

Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z przyczyn wskazanych w pkt. 1, 3 i 5 nie mają wpływu podejmowane przez Organizatora środki zabezpieczenia terenów targowych, takie jak: ogrodzenie terenu, całodobowa ochrona zorganizowana przez Organizatora, zamknięcie i otwarcie obiektu targowego na początek i koniec każdego dnia Salonu.

8. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jego pracowników i inne osoby przez niego zatrudnione, jak również Podwystawców.

9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek awarię mającą źródło
w obrębie instalacji elektrycznej stoisk wystawienniczych Wystawców korzystających z zabudowy własnej lub zabudowy wykonanej przez firmę inną niż Główny Wykonawca Zabudowy i Usług Okołotargowych. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za doprowadzenie prądu do stoiska tj. na odcinku od rozdzielni elektrycznej obiektu targowego do skrzynki rozdzielczej Wystawcy.
W przypadku awarii, o której mowa w niniejszym pkt. Wystawca zostanie odłączony przez Organizatora od dostaw prądu do momentu skutecznego usunięcia awarii przez Wystawcę na koszt i ryzyko Wystawcy.

10.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Wystawców i uczestników Salonu wymagające uzyskania zgód i licencji od wszelkich organizacji zbiorowego zarządzania. W sytuacji, gdy okaże się to konieczne, Wystawca
lub uczestnik Salonu zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do uzyskania wymaganych prawem zgód i licencji.

11.

Organizator nie odpowiada za ochronę znaków towarowych, patentów, certyfikatów itp. prezentowanych na Salonie eksponatów.

12.

Organizator nie odpowiada za zmianę terminu organizacji targów, ich odwołanie lub przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowanych działaniem siły wyższej lub zarządzeniem władz państwowych lub samorządowych.

§ 9 Reklamacje

1.

Wystawca ma prawo do zgłaszania reklamacji w związku z usługami świadczonymi prze z Organizatora.

Reklamacje należy składać u Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Wystawca zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po stwierdzeniu uchybień lub usterek, tak by Organizator mógł stwierdzić ich zasadność, nie później jednak niż do zakończenia Salonu, tj. do godziny 16.00, dnia 14 grudnia 2014r.

3.

Nie będą rozpatrzone reklamacje złożone po upływie wyżej określonego terminu, jak też reklamacje złożone w terminie uniemożliwiającym stwierdzenie przez Organizatora ich zasadności.

4.

Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi. Organizator powiadomi Wystawcę na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji

§ 10 Postanowienia końcowe

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, przełożenia terminu lub częściowego zamknięcia Salonu w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym wskutek działania siły wyższej, w szczególności pożaru, wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, strajku, manifestacji, ataku terrorystycznego.

2.

W przypadku, gdy Salon nie odbędzie się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator, Organizator niezwłocznie zwróci na swój koszt kwoty wpłacone przez Wystawców na wskazane przez nich konta bankowe.

3.

W przypadku, gdy Salon nie odbędzie się z przyczyn, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi, kwoty wpłacone przez Wystawców zostaną zwrócone na koszt Organizatora, po potrąceniu poniesionych przez Organizatora, w związku z organizacją Salonu, kosztów. Kosztami, o których mowa w zdaniu powyżej, Organizator obciąży każdego Wystawcę proporcjonalnie do wartości zamówionych przez każdego z Wystawców usług związanych z uczestnictwem
w Salonie.

4.

W przypadku, gdy Organizator zmuszony jest skrócić, przełożyć termin lub częściowo zamknąć Salon, Wystawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych przez nich kwot.

 

5.

W przypadkach określonych w ust. od 1 do 4 powyżej, Wystawcom nie przysługuje uprawnienie do żądania od Organizatora jakiegokolwiek odszkodowania.

6.

 

Newsletter

Miejsce salonu

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska
ul. Marsa 56c, Warszawa

Partnerzy Salonu

Copyright © Yellow Trip Realizacja: Intellect.pl